Darmowa dostawa od 150,00 zł

Szkodliwe składniki w lakierach a lakiery wegańskie

2020-05-04
Szkodliwe składniki w lakierach a lakiery wegańskiePaznok­cie zbu­do­wane są głów­nie z kera­tyny i sta­no­wią sto­sun­kowo nie­wielką część naszego ciała. Jaki więc wpływ na cały orga­nizm mogą mieć lakiery, któ­rymi je malu­jemy, a które zawie­rają w swoim skła­dzie szko­dliwe dla nas sub­stan­cje? Kobieta malu­jąca paznok­cie w ciągu roku zużywa ok.  5–6 bute­le­czek lakieru, zatem ilość che­mii, jaką przyj­muje w ten spo­sób nasz orga­nizm, robi więk­sze wra­że­nie, prawda?

W skład wielu lakie­rów do paznokci wcho­dzą szko­dliwe sub­stan­cje takie jak: for­mal­de­hyd, akry­lany, toulen, fta­lany i kam­fora. Sub­stan­cje te mają za zada­nie przede wszyst­kim uła­twiać nam malo­wa­nie paznokci poprzez nada­nie lakie­rom odpo­wied­niej kon­sy­sten­cji, ale też pozwa­lają utrzy­my­wać się przez zado­wa­la­jący okres czasu. Czym są te skład­niki:
For­mal­de­hyd – czyli alde­hyd mrów­kowy.  Jego zada­niem jest wzmoc­nie­nie paznokci i pobu­dze­nie ich do wzro­stu, a także ich utwar­dze­nie. Czę­sty skład­nik odży­wek do paznokci, któ­rych dzia­ła­nie jest spek­ta­ku­larne, ale krót­ko­trwałe. For­mal­de­hyd w dużym stę­że­niu jest silną tru­ci­zną. Powo­duje pro­blemy z oddy­cha­niem. Dodat­kowo Ame­ry­kań­ska agen­cja ochrony śro­do­wi­ska (Envi­ron­men­tal Pro­tec­tion Agency) dowio­dła jego dzia­ła­nie rako­twór­cze.
Akry­lany – ich zada­niem jest przy­śpie­sze­nie wysy­cha­nia lakieru na paznok­ciach. W kon­tak­cie ze skórą powo­dują aler­gie kon­tak­towe. Mię­dzy­na­ro­dowa Agen­cja Badań nad Rakiem (Inter­na­tio­nal Agency of Rese­arch on Can­cer, IARC) uznała akry­lany za poten­cjalne czyn­niki rako­twór­cze. Są one wyjąt­kowo nie­po­le­cane dla kobiet w ciąży, ponie­waż mogą uszka­dzać płód. Ich ostry i tok­syczny zapach może uszka­dzać drogi odde­chowe i przy­czy­nia się do pro­ble­mów z oddy­cha­niem.
Toulen – roz­pusz­czal­nik, który pozwala na rów­no­mierne roz­ło­że­nie lakieru na malo­wa­nej powierzchni. Przy dłuż­szym wdy­cha­niu powo­duje nud­no­ści i zawroty głowy. Szcze­gól­nie zaka­zany dla kobiet w ciąży, ponie­waż może powo­do­wać wady płodu.
Fta­lany – ich zada­niem jest nada­nie odpo­wied­niej jedwa­bi­stej kon­sy­sten­cji lakie­rom. Sto­so­wane w pro­duk­cji two­rzyw sztucz­nych i ofi­cjal­nie nie mogą być sto­so­wane w kosme­tyce. Są jed­nak sub­stan­cjami pomoc­ni­czymi sto­so­wa­nymi w pro­duk­cji m.in. lakie­rów do paznokci. Mogą wpły­wać na gospo­darkę hor­mo­nalną i przy­czy­niać się do nie­płod­no­ści.
Kam­fora – spra­wia, że lakiery mają ładny połysk. W więk­szych ilo­ściach może wywo­ły­wać nud­no­ści i bóle głowy.


Odpo­wie­dzią na coraz bar­dziej świa­dome pod­cho­dze­nie do kwe­stii zdro­wot­nych przy sto­so­wa­niu kosme­ty­ków są lakiery wegań­skie. W swoim skła­dzie nie zawie­rają one akry­la­nów, szko­dliwego, rako­twór­czego for­mal­de­hydu, tolu­enu. Dodat­kowo wegań­ski lakier do paznokci nie zawiera żad­nych skład­ników pocho­dze­nia zwie­rzę­cego, a mogą to być np.  guanina, kera­tyna czy kosze­nila. W bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym przez naukow­ców z Duke Uni­ver­sity wykryto dowody na to, że w orga­nizmie każ­dej kobiety, która zgło­siła się do poma­lo­wa­nia paznokci tra­dy­cyj­nymi lakie­rami, znaj­duje się sub­stan­cja che­miczna zwana fos­fo­ra­nem tri­fe­nylu lub TPHP.

Coraz wię­cej badań nauko­wych i nagła­śnia­nie szko­dli­wych następstw uży­wa­nia środ­ków che­micz­nie nie­obo­jęt­nych dla naszych orga­nizmów spra­wia, że coraz wię­cej firm wyco­fuje się ze sto­so­wa­nia ich w swo­ich pro­duk­tach. W niektó­rych kra­jach funk­cjo­nuje już nie­stan­da­ry­zo­wane ozna­cza­nie tego typu pro­duk­tów:


5-free nie zawiera for­mal­de­hydu, tolu­enu, DBP, żywicy for­mal­de­hydowej, kam­fory
7-free nie zawiera for­mal­de­hydu, tolu­enu, DBP, żywicy for­mal­de­hydowej, kam­fory, tosy­la­midu ety­lo­wego, ksy­lenu
9-free nie zawiera for­mal­de­hydu, tolu­enu, DBP, żywicy for­mal­de­hydowej, kam­fory, tosy­la­midu etylu, ksy­lenu, para­be­nów, ace­tonu
10-free nie zawiera for­mal­de­hydu, tolu­enu, DBP, żywicy for­mal­de­hydowej, kam­fory, etylo tosy­la­midu, ksy­lenu, para­be­nów, ace­tonu, TPHP, TBHP, glu­tenu

Warto pamię­tać, że oka­zjo­nalne malo­wa­nie paznokci nie stwa­rza zagro­że­nia dla naszego zdro­wia. Niem­niej jed­nak nie­które grupy (tak jak kobiety cię­żarne i dzieci) mogą być bar­dziej nara­żone na ryzyko. Inno­wa­cje, jakie mają miej­sce w branży beauty poka­zują, że nowo­cze­sne nie­tok­syczne lakiery coraz czę­ściej nie wyka­zują żad­nej róż­nicy w trwa­ło­ści czy wykoń­cze­niu co tra­dy­cyjne lakiery.

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 1978 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-22
Super
2024-05-21
Szybka wysyłka ;)
pixel